2018-08-28

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 28 augusti. Förutom handlingar till Myndighetsärenden som i stället finns att tillgå hos sekreteraren

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Förhandsbeskd för nybyggnad av enbostadshus, fastighet Husesta 2:1

6. Muntlig information- Kulturprogrammet

7. Muntlig information- Översiktsplan Gnesta kommun

8. Muntlig information: Uppföljning SKA (systematiskt kvalitetsarbete) 2017/2018, samt plan för SKA 2018/2019

9. Uppföljning- riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

10. Skolpliktsanmälan och skolfrånvaro, vårterminen 2018

11. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2019

12.Resultatredovisning och analys grundskolan VT

13. Förvaltningens underlag till Mål och budget 2019-2021

14. Nämndledamöter informerar

15. Kontoret informerar

16. Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Övriga frågor