2018-10-02

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 2 oktober. Förutom handlingar till Myndighetsärenden som i stället finns att tillgå hos sekreteraren

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ändringar i bygglovstaxa 2019

6. Information: Idrottspolitiska programmet

7. Taxor och avgifter 2019 för kultur och frititdsverksamheten

8. Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

9. Yttrande över motion av Beata Milewczyk (SD) ”Svenska i klassrummen”

10. Yttrande över remiss styrdokument för systematiskt demokratiarbete

11. Yttrande över remiss av handlingsplan för suicidprevention

12. Delåsrapport per sista augusti för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

13. Nämndledamöter informerar

14. Kontoret informerar

15. Anmälningsärenden

16.Delegationsbeslut

17. Övriga frågor