2018-11-06

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 6 november. Förutom handlingar till Myndighetsärenden som i stället finns att tillgå hos sekreteraren

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om strandskyddsdispens för återställande av strandlinje och bortgrävning av kullar m.m., Molstaberg 3:73

6. Information om Mölnbo IP

7. Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019

8. Beslut om att utse skolchef för huvudmannen Södertälje kommun

9. Verksamhets och kvalitetsrapport Elevhälsans medicinska insats 2017/2018 samt verksamhetsplan 2018/2019

10. Regler för ansökan om skolplacering i grundskolan

11. Lokalförsörjningsbehov 2018-2023

12. Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträdestider för 2019

13. Ekonomisk information      

14. Nämndledamöter informerar

15. Kontoret informerar

16. Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Övriga frågor