2019-02-05

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 2 februari 2019. Förutom handlingar till Myndighetsärenden som i stället finns att tillgå hos sekreteraren

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage, Visbohammar 1:5

6. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Ångloket 3 (återremitterat 2018-12-11 § 123)

7. Handlingsplan för bredbandsstrategi

8. Redovisning av antal anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

9. Skolplikt och skolfrånvaro, hösttermin 2018 

10. Inrättande av förstärkt presidium för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd mandatperiod 2019-2022

11. Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet mandatperioden 2019-2022

12. Val av representant till föreningsbidragsberedningen

13. Verksamhetsplan 2019 för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

14. Nämndledamöter informerar

15. Kontoret informerar

16. Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Övriga frågor