2017-03-28

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Ung i Tälje, samverkan med Arbetsförmedlingen, muntlig information

5. Tillsyn av Tom Tits förskola, förtydligande av delegation, muntlig information

6. Miljönären och kommunens städavtal, muntlig information

7. Läsårstider höstterminen 2017 - vårterminen 2020

8. Yttrande till Skolinspektionen "Ansökan från Solberga by ideell förening om godkännande som huvudman för fristående fritidshem i Södertälje kommun fr o m läsåret 2017/2018"

9. Svar på medborgarförslag "Handla mer svenska råvaror till kommunens kök"

10. Svar på medborgarförslag "Samordnade studiedagar för skola och förskola"

11. Programsamråd för Bårstafältet

12. Ärendebalans

13. Delegeringsbeslut

14. Meddelanden

15. Övriga frågor