2017-06-15

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Resultatredovisning grundskolan, betyg år 9 och nationella prov, muntlig information

5. Resultatredovisning gymnasiet, betyg, muntlig information

6. Uppföljning Ung i Tälje, muntlig information

7. Skolplikt och skolfrånvaro, vårterminen 2017

8. Ansökan om överlåtelse av huvudmannaskap för förskolan Slottet

9. Ärendebalans

10. Delegeringsbeslut

11. Meddelanden

12. Övriga frågor