2017-10-03

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Säkerhetsläget på förskolor och skolor, muntlig information

5. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, muntlig information

6. Pågående upphandlingar som rör utbildningskontoret, muntlig information

7. Utbildningsnämndens delårsbokslut

8. Lokalförsörjningsbehov - skola förskola 2018-2022

9. Investering produktionsstart - Igelsta grundskola ombyggnad plan 3

10. Revidering Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

11. Resultatredovisning nationella programmet gymnasiet vårterminen 2017

12. Svar på remiss från hållbarhetsutskottet "Förslag på handlingsplan för giftfri vardag 2017-2020"

13. Revidering av regler för omsorg på obekväm arbetstid

14. Revidering av placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

15. Svar på revisionsskrivelse "Revisionsrapport nr 1/2017 - Granskning av kommunens arbete med barnkonventionen"

16. Ärendebalans

17. Delegeringsbeslut

18. Meddelanden

19. Övriga frågor