2017-12-14

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Uppföljning Ung i Tälje inklusive uppföljning kommunala aktivitetsansvaret, muntlig information

5. Verksamhetsplan och budget 2018

6. Redovisning av antalet ärenden anmälda till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen 2017

7. Skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2017

8. Biblioteksplan för Södertälje kommun 2018-2021

9. Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan"

10. Utbildningsnämndens verksamhetsbesök 2018 samt dialoger med elevråd

11. Ärendebalans

12. Delegeringsbeslut

13. Meddelanden

14. Övriga frågor