2020-01-30

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Sjöfartverket

4. Information om markanvisning Elverket

5. Information om utredning av kommunalt stöd för enskilda vägar

6. Information om avfallsplan 2030

7. Information om TIS - tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar

8. Information om Teknisk handbok

9. Information om köpe- och genomförandeavtal för Åtäppan, del av Tveta-Valsta 4:1

10. Information om strukturplan Västergård

11. Godkännande av pollineringsplan 2020-2022

12. Förslag på åtgärder för att stärka arbetet med barns rättigheter

13. Verksamhetsplan 2020 för tekniska nämnden

14. Konstpaviljong i Campusparken – Norra delen av stadskärnan

15. Svar på medborgarförslag "Information om tomgångskörning i Södertälje"

16. Svar på medborgarförslag "Ramp vid Hasse Tellemars plats"

17. Svar på medborgarförslag "Cykel och gångväg till Vattubrinken och Dammkärr"

18. Stora Torget

19. Information om etableringsstrategi, Väghyveln, Moraberg

20. Ärendebalans

21. Ordföranden informerar

22. Kontoret informerar

23. Delegeringsbeslut – anmälningsärende

24. Meddelanden – anmälningsärende