2017-02-23

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-5. Informationsärenden

Beslutsärenden

6. Årsbokslut 2016 för tekniska nämnden

7. Yttrande över remiss ”Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland”

8. Omreglering av tomträttsavgäld Släpvagnen 1

9. Yttrande över remiss: Motion av Joakim Granberg (RP)"Rondell i korsningen Humlestigen/Bollvägen/Holmfastvägen”

10. Svar på medborgarförslag "Service vid trafikhinder”

11. Ärendet utgår

12. Svar på medborgarförslag "Sätt upp fler papperskorgar i Södertälje"

13. Yttrande över Remiss: Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp (C) "Gör Inre Maren till en bättre plats för både folk och fisk"

 14.-18. Anmälnings- och informationsärenden

19. Övriga frågor