2017-03-30

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om Södertälje city i samverkan

4. Yttrande över remiss: Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

5. Reviderad delegationsordning för tekniska nämnden

6. Hastighetsplan Södertälje tätort

7. Försäljning av tomträtten Grävmaskinen 21

8. Planbesked för Domarstigen

9. Torghandeln i Södertälje - förslag till förändringar

10. Yttrande över remiss: Motion av David Winerdal (KD) "Haveriet på motorvägsbron"

11. Yttrande över remiss: Motion av Mats Siljebrand (L) "Utred förutsättningar för en ny lokal förbindelse över eller under Södertälje kanal"

12. Yttrande över remiss: Motion av David Winerdal (KD) "Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga"

13. Svar på medborgarförslag "Förbjud övningskörning på Vikingavägen 1A-9"

14. Svar på medborgarförslag "Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier"

15. Svar på medborgarförslag "Avfallskvarnar i slasken"

16.-20. Informations- och anmälningsärenden

21. Övriga frågor