2017-06-01

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4.Informationsärenden

5. Delårsbokslut för tekniska nämnden per 30 april 2017

6. Yttrande över Trafikförvaltningens remiss om trafikförändringar 2017/2018

7. Farstanäs Camping

8. Yttrande över motion av Joakim Granberg (RP) "Nyttja Oxbacksleden, minska trafiken i centrum och skapa fler centrala parkeringar"

9. Svar på medborgarförslag ”Genomför åtgärder för att sänka hastigheten på Täppgatan mellan Holmfastvägen och Karlslundsgatan”

10.-14. Informations- och anmälningsärenden

15. Övriga frågor