2017-06-15

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Informationsärende

4. Trafikstrategi för Södertälje kommun

5. VA-policy och VA-plan

6. Ny in- och utfart till Kringelgaraget

7.-11. Anmälnings- och informationsärenden

12. Övriga frågor