2017-11-23

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Samrådsyttrande inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Underås

6. Handlingsplan för bredbandsstrategi 2018

7. Yttrande över remiss: Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018- 2029

8. Yttrande över remiss: Förslag om indragning av Väg 570 Högantorpsvägen, Salems kommun och Södertälje kommun

9. Yttrande över avfallstaxa 2018

10. Uppföljning av byggbonus 2017

11. Svar på medborgarförslag "Sätt upp informationsskyltar på E4 som visar när det är broöppning"

12. Svar på medborgarförslag "Sätt upp en eller gärna två bänkar i backen upp till Grusåsen från Ingo-macken"

13.-17. Informations- och anmälningsärenden

18. Övriga frågor