2017-12-14

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Uppföljning av arbetet med parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2017

6. Svar på medborgarförslag "Sätt upp en bänk vid Karlslundsgatan 12"

7.-11. Anmälnings- och informationsärenden

12. Övriga frågor