2018-02-22

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-9. Informationsärenden

10. Yttrande över anmälan om ny återvinningsanläggning för massor och bygg- rivningsavfall inom fastigheten Jumsta 1:1 (Bordlagt ärende)

11. Årsrapport med bokslut 2017 för tekniska nämnden

12. Ärendet utgår

13. Odlingsstrategi Södertälje kommun 2018-2030  - Godkännande av remisshandlingar

14. Trafiksäkerhetsprogram

15. Yttrande över remiss från Trafikverket "Öppningstider för Södra kanalbroarna i Södertälje kommun"

16. Avgifter för parkeringsplatser vid evenemang

17. Svar på medborgarförslag "Bygg en biogasanläggning i Södertälje"

18. Svar på medborgarförslag "Informera om hur lång tid det tar för olika material att brytas ner"

19.-23. Informations- och anmälningsärenden

24. Övriga frågor