2018-06-14

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-7. Informationsärenden

8. Gallringsbeslut för underlag till utfärdande av ID-kort

9. Yttrande över remiss: Förslag till vattenplan för Södertälje kommun

10. Skälig ersättning vid vidareförsäljning i strid med köpekontrakt

11. Tomträttsupplåtelse av Ekgården 1:35

12. Försäljning av Syrsan 6 (tomträtt)

13. Försäljning av lägenhet 154 Profilstigen 29

14. Fördjupning av parkeringsstrategin för anläggande av p-platser på kvartersmark i svårbyggda lägen

15. Remiss från Länsstyrelsen: Ansökan om fartbegränsning vid Kiholmen, Södertälje kommun

16.-20. Anmälningsärenden