2018-08-30

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om förstudie Nyköpingsvägen

4. Information om hastighetsdisplayer

5. Remiss: SOU 2018:16 Vägen till självkörande fordon - introduktion

6. Yttrande över förvaltningens underlag till mål och budget 2019- 2021

7. Yttrande över remiss av förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon

8. Svar på medborgarförslag ”Återvinningsstation till Grusåsen”

9. Svar på medborgarförslag "Anlägg en eller två p-platser för rörelsehindrade på Mälargatan"

10. Yttrande över revisionsrapport nr 10/2017 – Granskning av exploateringsavtal

11. Omreglering tomträttsavgäld Tjuren 8

12. Omreglering av tomträtt Göken 1 (verksamhet)

13. Omreglering av tomträttsavgäld Köpmannen 1 (verksamhet)

14. Förlängning av tidsfrist för att uppnå byggnadsskyldighet

15. Förlängning av tidsfrist för att uppnå byggnadsskyldighet

16. Begäran om att ej betala ersättning för ej uppfylld byggnadsskyldighet

17.-21. Anmälnings- och informationsärenden