2018-10-04

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. - 8. Informationsärenden

9. Uppföljning av avfallsplan 2018

10. Yttrande över remiss: Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund - Södertälje (Igelsta)

Remisshandlingar finns via länken nedan.

www.sjofartsverket.se/sv/Sakra-farleder/landsortsfarleden/Beredningsremiss-Tillatlighetsprovning

11. Yttrande över remiss: Samrådsremiss avseende berörda allmänna vägar för Ostlänken i Södertälje kommun, Stockholms län

12. Yttrande över remiss: Styrdokument för systematiskt demokratiarbete

13. Delårsbokslut för Tekniska nämnden per 31 augusti 2018

14. Taxor och avgifter 2019 för tekniska nämnden

15. Svar på medborgarförslag "Rastplats för hundar i Fornbacken på gamla basketplan"

16. Yttrande över motion av Joachim Hagström (SD) "Byt gatubelysningen till LED-lampor"

17.- 21. Anmälnings- och informationsärenden