2018-10-25

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om svar på cykelenkät

4. Information om strukturplan för Lina

5. Information från Telge Återvinning

6. Information om Telge Återvinnings förslag till avfallstaxan för 2019

7. Yttrande över remiss: Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund - Södertälje (Igelsta)

8. Begäran om förlängd tidsfrist att uppnå byggnadsskyldighet

9. Förlängning av tidsfrist för att uppnå byggnadsskyldighet

10. Begäran om att ej behöva erlägga skälig ersättning för brott mot köpekontraktets reglering om byggnadsskyldighet

11. Omreglering av tomträttsavgäld Bostället 1 (bostäder)

12. Försäljning av lägenhet, Rännilsvägen, Jägmästaren 14

13. Yttrande över remiss: Handlingsplan för suicidprevention
Ärende 13 tjänsteskrivelse

14. Redovisning av intern kontroll 2018

15. - 19. Informations- och  anmälningsärenden