2018-11-22

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om riktlinjer för hållbart byggande vid markanvisningar

4. Rutiner för uppföljning och beredning av avfallstaxa

5. Handlingsplan bredbandstrategi

6. Yttrande över remiss: Kategorisering av cykelnätet

7. Svar på medborgarförslag ”Fler parkeringar i Lina Hage”

8. Försäljning av lägenhet 188 Profilstigen 35

9. Försäljning av lägenhet 153 Profilstigen 29

10. Förlängning av tidsfrist att färdigställa byggnation för Kaxberg 7  

11. Förlängning av tidsfrist att färdigställa byggnation, Kaxberg 11

12. Tekniska nämndens sammanträdesplan 2019

13- 17. Informations- och anmälningsärenden