2018-12-13

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-6. Informationsärenden

7. Trafiksituationen vid Igelstaverket

8. Förlängning av tidsfrist att slutföra byggnation på Kaxberg 13

9. Skälig ersättning vid ej uppfylld byggnadsskyldighet, Kaxberg 19

10. Förlängning av tidsfrist att färdigställa byggnation på Kaxberg 25

11. Yttrande över revisionsrapport nummer 5 2018: Granskning av kommunens interna kontroller särskilt avseende mutor och korruption

12.-16. Informations- och anmälningsärenden