2019-01-31

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Yttrande över remiss: Anmälan från Swerock A om ny verksamhet, miljöfarlig verksamhet

6. Exploateringsavtal för Tillverkaren 1

7. Handlingsplan Bredbandsstrategi

8. Svar på medborgarförslag "Bygg ett övergångsställe vid Morabergsvägen västra - Gränsbovägen"

9. Inrättande av förstärkt presidium mandatperioden 2019-2022

10. Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet mandatperioden 2019-2022

11.-15. Informations- och anmälningsärenden