2019-03-28

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om intentionsavtal för exploatering i Uthamnen

4. Information om markanvisningsavtal för del av Tälje 1:1(Lyran)

5. Information om avfallstaxa och avfallsplan

6. Information om väginventering 2018

7. Försäljning av fastigheten Tjuren 8 (Tomträtt)

8. Uppföljning av miljö- och klimatprogrammet 2018

9. - 13. Informations- och anmälningsärenden