2019-08-29

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-8. Informationsärenden

9. Yttrande över motion från Joakim Granberg (RP) ”Se över och förbättra avfallshanteringen inom alla kommunala verksamheter”

10. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2020-2022

11. Förlängning av tidsfristen för att uppnå byggnadsskyldigheten avseende Kaxberg 32

12. Svar på medborgarförslag: "Inför parkeringsförbud på Ekgårdsvägen"

13. Svar på medborgarförslag: "Södertäljes vackra stadspark kräver upprustning"

14. Yttrande över remiss från JO: Begäran om upplysningar och yttrande

15.-19. Informations- och anmälningsärenden