2019-10-03

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om strukturplan Vasa               

4. Information om trafiksäkerhetsenkät för medarbetare        

5. Godkännande av pollineringsplan 2020-2022 för remissutskick                

6. Yttrande över remiss: Trafikverkets rapport ” Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter. ” Dnr I2019/01058/TM                    

7. Svar på medborgarförslag "Upprustning av lekpark"         

8. Svar på medborgarförslag "Nytt övergångsställe på Lovisinsgatan"        

9. Svar på motion av Joakim Granberg (RP) "Säkrare tillgång till Dalparken"

10. Konsekvenser för parkering och trafiksäkerhet i Björkmossen                 

11. Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden   

12. Delårsrapport per sista augusti 2019 för tekniska nämnden                     

13. Taxor och avgifter för tekniska nämnden 2020                  

14. Yttrande över remiss: Avgränsningssamråd avseende bergtäkt på fastigheten Bränninge 1:19              

15. Yttrande över remiss: Inbjudan till samråd gällande kraftledning- Almnäs- Kolbotten- Ekensberg                      

16. Yttrande över remiss: Samråd om detaljplan för Ånsta 2:1 

17.- 21. Informations- och anmälningsärenden