2019-10-24

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om trepartsavtal inför genomförande av stationspaviljong och torgyta

4. Information om köpe- och genomförandeavtal av Åtäppan, del av Tveta-Valsta 4:1        

5. Begäran om förlängd tidsfrist för att uppnå byggnadsskyldigheten, Kaxberg 10            

6. Fortsatt uppdrag och gatukostnadsutredning för Stadan och Nabben       

7. Kvartersstudie för Separatorn 12 och 13 samt del av Tälje 1:1 m.fl.          

8. Teknisk handbok - riktlinjer för avfallshantering                                        

9. Yttrande över remiss: Revisionsrapport 4/2019 - Granskning av arbetet med trafiksäkerhet                   

10. Yttrande över remiss: Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon - Stockholms län              

11. Yttrande över remiss: Revidering av Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm                 

12. Yttrande över remiss: Samråd avseende planerade kraftledningar mellan Kolbotten och Nynäshamn

13. Yttrande över remiss angående förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Stockholms län               

14. Gestaltning av Kanaltorget                                                                      

15. Tekniska nämndens sammanträdesplan 2020                                           

16. Ändrad sammanträdestid den 21 november                   

17.-21. Informations- och anmälningsärenden