2019-11-21

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om intentionsavtal med HSB & Tornet för Elverket                

4. Information om kommande revidering av anvisningar för grävning i kommunal och allmän mark

5. Information om uppföljning av hastighetsplan Södertälje tätort                

6. Information om nya riktlinjer och villkor för uteserveringar 2020                

7. Information om en utökad avgiftszon samt boendeparkeringszon i Rosenlund               

8. Information om remiss: Anmälan av vattenverksamhet, anläggande av våtmark på fastigheterna Lina 4:1 och Kiholm 2:1 i Södertälje kommun              

9. Information om remiss: Anmälan om vattenverksamhet gällande utbyte av trumma inom fastigheten Grävsta 15:1 och Grävsta 16:1, i Södertälje kommun    

10. Yttrande över remiss: Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt                    

11. Yttrande över remiss: Samrådsremiss för Ostlänken delarna Gerstaberg-Långsjön och Långsjön-Sillekrog i Södertälje kommun, Stockholms län. Samråd inom järnvägsplan samt avgränsningssamråd vattenverksamhet     

12. Yttrande över remiss: Ansökan om ny hastighetsbegränsning intill väg 527, Södertälje kommun

13. Yttrande över remiss: Ansökan om ny hastighetsbegränsning på E20, Södertälje kommun

14. Svar på medborgarförslag "Nedskräpning" 

15. Svar på medborgarförslag ”Erbjud kommunens tomträttsinnehavare att förvärva sina tomträtter med en inte obetydlig rabatt”                     

16.-20. Informations- och anmälningsärenden