2019-12-12

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om stadsutveckling i Östertälje

4. Handlingsplan 2020 för bredbandsstrategi 

5. Exploateringsavtal avseende detaljplan för del av Viksberg 3:1 område B 

6. Godkännande av cykelplan 2019                     

7. Nya riktlinjer och villkor för uteserveringar 2020                    

8. Yttrande över remiss av föreskrifter om Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem                           

9. Yttrande över remiss: Motion av Göran Karlsson (M) ”Förbered Södertälje för minskning av växthusgasutsläppen från transportsektorn”                    

10. Uppdrag att se över parkeringsreglerna på Järnagatan 12 -14                       

11. Utökad avgiftszon samt boendeparkeringszon Rosenlund 

12. Bokföringsmässig nedskrivning av kundfordringar

13-14. Informations- och anmälningsärenden