2017-03-30

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2017-03-30. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden (4)

5. Ekonomisk uppföljning samt uppföljning av tidigare åtgärdsplaner

6. Kontoret informerar

7. Revisionsplan 2017, muntlig information

8. Nämnden informerar

9. Redovisning/genomlysning av verksamheter

10. Kostnadsposter i riksnorm för ekonomiskt bistånd 2017

11. Yttrande angående förslag till detaljplan för Bårstafältet

12. Redovisning av åtgärder efter tillsyn

13. Ärendebalans

14. Meddelanden/anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor