2017-05-30

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2017-05-30. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

4.     Individärenden (8)

Informationsärenden

5.     Kontoret informerar

6.     Nämnden informerar

7.     Riktlinjer avvikelsehantering HSL samt anmälan lex Maria

8.     Information om barn i familjer som vräkts

Beslutsärenden

9.    Ansökan till sociala investeringsfonden - Ung i Tälje

10.  Delårsbokslut år 2017 inkl. åtgärdsplan för att få en budget i balans 

11.  Rapportering av ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

12. Revidering av riktlinjer för socialpsykiatri

13. Revidering av riktlinjer för missbruk

14. Yttrande över programsamråd för området kring Östertälje station

15. Ärendebalans

16. Meddelanden/anmälningsärenden

17. Delegeringsbeslut

18. Övriga frågor