2017-08-29

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2017-08-29. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

4.     Individärende (4)

Informationsärenden

5.     Kontoret informerar

6.     Nämnden informerar

7.     Information från Polisen om LOB-projektet

8.     Information om barnperspektivet

Beslutsärenden

9.   Ansökningskriterier och ansökningsförfarande för verksamhetsstöd 2018

10. Yttrande över motion – Inga barn ska vräkas från sina hem

11. Miljö- och klimatprogram för Södertälje kommun 2017 - 2020

12. Riktlinjer för avvikelsehantering HSL samt anmälan lex Maria

13. Svar till IVO efter inspektion på HVB Köpmangatan och Cederströmska

14. Förvaltningens underlag till Mål & budget 2018 - 2020

15. Årsredovisning samordningsförbundet

16. Handlingsplan för en giftfri vardag 2017 – 2020

17. Rapportering av ej verkställda beslut 2017, 2:a kvartalet

18. Ärendebalans

19. Meddelanden/anmälningsärenden

20. Delegeringsbeslut

21. Övriga frågor