2017-10-03

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2017-10-03. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

4.     Individärende (4)

Informationsärenden

5.     Kontoret informerar

6.     Nämnden informerar

Beslutsärenden

7.     Uppföljning av internkontroll

8.     Yttrande över remiss – Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

9.     Riktlinjer för avvikelsehantering HSL samt anmälan lex Maria

10. Delårsbokslut 

11. Taxor och avgifter inom socialnämnden 2018

12.  Riktlinjer för avvikelse och missförhållande – lex Sarah – enligt Socialtjänstlagen och SLL

13. Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – förslag till tillsynsansvar och tillsynsavgift

14. Ärendebalans

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor