2018-01-29

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2018-01-29. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

4.     Individärende (2)

Informationsärenden

5.     Information om uppföljning utifrån PWC:s rapport våren 2017

6.     Resultat brukarundersökning 2017

7.     Kontoret informerar

8.     Nämnden informerar

Beslutsärenden

9.     Rapport - sammanslagning av tre rehabiliteringsenheter för personer med psykiska funktionshinder till en enhet

10. Riktlinjer för placering av ensamkommande asylsökande som fyller 18 år

11. Revidering av socialnämndens delegationsordning

12. IOP-avtal - Ärendet kommer kompletteras med handlingar

13. Uppföljningsplan för verksamhet inom socialnämnden 2018-2020

14. Verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2018

15. Ärendebalans

16. Anmälningsärenden

17. Delegeringsbeslut

18. Övriga frågor