2018-03-06

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2018-03-06. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

 

Ärenden

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

4.     Individärende (5)

Informationsärenden

5.     Information om MAP 2020

6.     Kontoret informerar

7.     Nämnden informerar

Beslutsärenden

8.     Tillsyns- och kontrollplan år 2018 – folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt receptfria läkemedel

9.     Tillsynsplan år 2018 - Serveringstillstånd

10. Ansökan om verksamhetsbidrag från Stiftelsen Södertälje bollhall

11. Ansökan om verksamhetsbidrag från BRIS

12. Ansökan om verksamhetsbidrag från KRIS

13. Ansökan om verksamhetsbidrag från RSMH

14.  Årsbokslut för Socialnämnden 2017

15. Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SoL, kvartal 4, 2017

16. Patientsäkerhetsberättelse 2017

17. Kvalitetsrapport - delrapport avvikelser, synpunkter, lex Sarah

18. Kostnadsposter i riksnorm för ekonomiskt bistånd 2018

19. Skyddat boende för våldsutsatta i Södertälje kommun

20. Ärendebalans

21. Anmälningsärenden

22. Delegeringsbeslut

23. Övriga frågor