2018-04-24

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2018-04-24. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärende (7)

Informationsärenden

5. Aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030

6. Ekonomisk rapport

7. Kontoret informerar

8. Nämnden informerar

Beslutsärenden

9. Yttrande över remiss - Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn
i skyddat boende (SOU 2017:112)

10. Utbyggnadsstrategi - Prioriterad förtätning och vägledning för bostadsbyggande
till 2036

11. Ansökan om verksamhetsbidrag från RSMH

12. Yttrande över remiss - För barnets bästa? Utredning om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

13. Svar på revisionsrapport nr 9/2017 - Granskning av socialnämnden

14. Att bryta långvarit biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

15. Ärendebalans

16. Anmälningsärenden

17. Delegeringsbeslut

18. Övriga frågor