2018-05-29

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2018-05-29. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

4.     Individärende (2)

Informationsärenden

5.     Information om överklaganden av beslut, antal och orsak

6.     Information om samverkansöverenskommelse

7.     Information om Ung i Telge

8.     Information om Effektivare arbetsmarknadsarbete

9.     Kontoret informerar

10.   Nämnden informerar

Beslutsärenden

11. Förslag till livsmedels- och måltidspolicy

12. Förslag till odlingsstrategi 2018-2030

13. Delårbokslut

14. Aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030

15. Ej verkställda beslut, kvartal ett 2018

16. Anmälningsärenden

17. Delegeringsbeslut

18. Övriga frågor