2018-06-19

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2018-06-19. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1. Upprop
2. Protokollets justering
3. Fastställande av dagordning
4. Individärende (2)
Informationsärenden
5. Kontoret informerar
6. Nämnden informerar
7. Information om granskning av kommunens anlitande av externa
konsulter
8. Information om HSL-organisationen
9. Information om försörjningsstöd
Beslutsärenden
10. Ekonomisk uppföljning
12. Anmälningsärenden
13. Delegeringsbeslut
14. Övriga frågor