2018-11-20

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2018-11-20. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.  Upprop

2.  Protokollets justering

3.  Fastställande av dagordning

4.  Individärende (20)

Informationsärenden

5.  Kontoret informerar

6.  Nämnden informerar

Beslutsärenden

7. Ej verkställda beslut och avbrott enligt SOL kvartal 3, 2018

8. Sammanträdesdatum för 2019

9. Uppföljning av Socialnämndens beslut 2018-01-29 ”Riktlinjer för placering av ensamkommande asylsökande som fyller 18 år

10. Revidering av delegationsordning