2018-12-11

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2018-12-11. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.   Upprop

2.   Protokollets justering

3.   Fastställande av dagordning

4.   Individärende (4)

Informationsärenden

5.   Kontoret informerar

6.   Verksamhetsplanering och budget 2019

7.   Nämnden informerar

Beslutsärenden

8.   Ekonomisk uppföljning

9.   Uppföljning gällande riktlinjer för verksamhetsbidrag

10. Uppföljning av LP Ria

11. Ansökan gällande verksamhetsbidrag för år 2019/LP Ria

12. Riktlinjer för anhörigstöd

13. Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation och informationsöverföring

14. Anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor