Tidigare år

Här kan du hitta omsorgsnämndens sammanträdeshandlingar från tidigare år.

OMS sammanträdeshandlingar 2015 expand_less expand_more
2015-12-10 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 10 december. Förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Ej verkställda beslut

5. Lägesinformation om överflyttning av verksamhet för personer med AST (autism-spektumsyndrom) från Myndighet/utförarverksamhet LSS till Vuxenenheten

6. Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård, KSL 12/0114-66

7. Motion "Svenska normer ska gälla inom äldre- och sjukvård i Södertälje kommun"

8. Motion "Inför videotolk där behov av detta finns"

9. Tidplan för omsorgsnämnden 2016

10. Revidering riktlinjer LSS

11. Inbjudan till samråd  om detaljplan för del av Mariekälla 1:1, McDonald´s

12. Inbjudan till samråd om detaljplan för Mungon 6 inom Brunnsäng i Södertälje

13. Ekonomisk uppföljning

14. Ärendebalans

15. Nämnden informerar

16. Kontoret informerar

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-10-29 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 29 oktober, förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärende (1)

Informationsärenden

5. Ej verkställda beslut 

Beslutsärenden

6. Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans enligt 9 § 2 LSS

7. Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

8. Remiss om inrättande av Brandalsunds naturreservat

9. Plan för daglig verksamhet enligt LSS 2016-2018

10. Detaljplan för Hall 4:3 (Bostäder)

11. Detaljplan för Sporren 1 m.fl.

12. Ekonomisk uppföljning

13. Ärendebalans

14. Nämnden informerar

15. Kontoret informerar

16. Meddelanden/anmälningsärenden

17. Övriga frågor

2015-09-30 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 30 september. Förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Ej verkställda beslut - information

5. Delårsbokslut per den 31 augusti

6. Uppföljning internkontroll

7. Remiss - Redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre

8. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - revideras styrdokument

9. Handlingsplan för e-hälsa

10. Reviderade riktlinjer LSS

11. Plan för daglig verksamhet enligt LSS 2016-2018

12. Revidering av delegationsordning

13. Uppföljning av hemtjänst

14. Kontaktpolitiker för omsorgsnämnden

15. Yttrande över förslag till detaljplan för Lasyren 1 inom Hovsjö

16. Omsorgsnämndens Verksamhetsplaneringsdagar 3 och 10 december

17. Nämnden informerar

18. Kontoret informerar

19. Meddelanden/anmälningsärenden

20. Delegeringsbeslut

21. Övriga frågor

Relaterade dokument

2015-08-12 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 12 augusti 2015, förutom ärende 9: upphandlingsärende, som är under sekretess och inte lämnas ut eller publiceras.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Ej verkställda beslut, information

5. Omvärldsananlys av daglig verksamhet, information

6. Yttrande över förvaltningens förslag till Mål och budget 2016-2018

7. Taxor och avgifter 2016

8. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning (handlingar utdelas på sammanträdet)

9. Upphandlingsärende (handlingar utdelas på sammanträdet)

10. Ekonomisk uppföljning

11. Ärendebalans

12. Nämnden informerar

13. Kontoret informerar

14. Meddelanden/anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor

Relaterade dokument

2015-05-27 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 27 maj 2015.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Social- och omsorgskontorets arbetsmiljöarbete - information

5. Utjämningssystemet - information

6. Uppföljning för personlig assistans

7. Delårsbokslut april 2015

8. Överflyttning av ärenden från MFF/VFF till Vuxenenheten

9. Boendeplan 2016-2018

10. Lokalt vård- och omsorgsprogram - vård och omsorg vid demenssjukdomar 
i Södertälje

11. Plan för utveckling av daglig verksamhet 2016-2018

12. Revidering av delegationsordning - återremiss

13. Remiss - utställnin av förslag till nya förekskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun

14. Yttrande över revisionsberättelse och årsredovisning för samordningsförbundet i Södertälje

15. Ändrar sammanträdestid för nämnden

16. Ärendebalans

17. Nämnden informerar

18. Kontoret informerar

19. Meddelanden/anmälningsärenden

20. Övriga frågor

Relaterade dokument

2015-04-23 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 23 april 2015.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Information om upphandling

5. Konsekvensbeskrivning hälso- och sjukvård i bostad med särskild service - daglig verksamhet

6. Information om arbetsmiljöarbetet

7. Internkontrollplan 2015

8. Kontaktpolitiker för verksamheterna

9. Revidering av delegationsordningen

10. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Barnflickan 2 m fl i Enhörna 

11. Ekonomisk uppföljning

12. Ej verkställda beslut

13. Ärendebalans

14. Nämnden informerar

15. Kontoret informerar

16. Meddelanden/anmälningsärenden

17 Delegeringsbeslut

18. Övriga frågor

Relaterade dokument

2015-03-26 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 26 mars 2016.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Nytt avgiftssystem - information

5. Anhörigkonsulenter - information

6. Revisionsrapport nr 8/2014 - Granskning av det övergripande arbete med intern kontroll

7. Remissyttrande Södertälje kommuns investeringsfond - utvärdering efter det första året

8. Remiss avseende förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram

9. Uppföljning - Handlingsplan rörande  mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer

10. Motion av Veronica Westergård (KD) "Inför kundvalssystem inom daglig verksamhet (LSS)"

11. Plansamråd angående detaljplan för Hall 4:3 och Tysslingen 1:28 m fl

12. Yttrande angående ändring av del av detaljplan för kv Borrsläggan m m inom Hölö-Mörkö kommundel i Södertälje

13. Ekonomisk uppföljning

14. Ärendebalans

15. Nämnden informerar

16. Kontoret informerar

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Övriga frågor

Relaterade dokument

2015-02-26 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 26 februari 2015.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Folkhälsoprogrammet - information

5. Information om upphandling

6. Revisionsrapport nr 5/2014 - Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

7. Svar på revisionsrapport nr 6/2014 - Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning inom omsorgsnämnden

8. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2014 

9. Kvalitetsrapport 2014

10. Verksamhetsplan 2015

11. Årsbokslut 2014

12. Uppföljningsplan för verksamhet inom omsorgen 2015-2017

13. Plansamråd angående förslag på detaljplan för Rosenlund 1:3 m fl i Södertälje

14. Ärendebalans   

15. Nämnden informerar

16. Kontoret informerar

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19. Övriga frågor

Relaterade dokument

OMS sammanträdeshandlingar 2014 expand_less expand_more
2014-12-11 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 11 december 2014, förutom individärenden som är under sekretess och varken lämnas ut eller publiceras.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

5. Redovisning av Lex Sarah-ärenden

6. Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

7. Revidering av delegationsordningen

8. Plansamråd angående förslag på detaljplan för Viksberg 3:1 område B i Södertälje

9. Inbjudan till plansamråd för Församlingen 27 och 28 i Järna kommundel

10. Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2015

11. Tid för omsorgsnämndens Verksamhetsplaneringsdag 2015

12. Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen  
- Anmälan av ordförandebeslut

13. Ekonomisk uppföljning

14. Ärendebalans

15. Nämnden informerar

16. Kontoret informerar

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19. Övriga frågor

2014-10-16 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 16 oktober 2014, förutom ärende 5. Upphandling boende, som är under sekretess och därför inte publiceras eller lämnas ut

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Information om folkhälsoprogrammet

5. Upphandling boende - sekretessärende

6. Förslag till ny taxekonstruktion avseende avgifter för mat

7. Återremiss av ärendet "Nivåer avseende taxor och avgifter inom  omsorgen 2015" - anmälan av ordförandebeslut

8. Remissvar, motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp "Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst"

9. Nämnden informerar

10. Kontoret informerar

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor

2014-10-01 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 1 oktober 2014.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

5. Muntlig information om Folkhälsoprogrammet

6. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2015-2017
PM Förvaltningens underlag Mål och budget 2015-2017

7. Delårsbokslut per den sista augusti 2014

8. Uppföljning internkontroll

9. Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen, dnr KSL/13/0045-27

10. Handlingsplan för e-hälsa i Södertälje kommun 2014-2018

11. Yttrande över detaljplaneprogram för Almnäsområdet i Södertälje

12. Ombud enligt personuppgiftslagen (PuL)

13. Extra sammanträde för omsorgsnämnden

14. Ärendebalans

15. Nämnden informerar

16. Kontoret informerar

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19. Övriga frågor

2014-08-28 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 28 augusti 2014.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

5. Uppföljning av det handikappolitiska programmet för Södertälje kommun, muntlig information

6. Redovisning av Lex Sarah ärenden, muntlig information

7. Förslag om nivåer avseende taxor och avgifter inom omsorgsnämnden 2015

8. Yttrande över Revisionsberättelse och Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet i Södertälje

9. Remissvar - motion "Inför kravet på 6 personer på 6 månader i hemtjänsten"

10. Ekonomisk uppföljning, muntlig information

11. Ärendebalans

12. Nämnden informerar

13. Kontoret informerar

14. Meddelanden/anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor

2014-05-27 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 27 maj 2014

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Yttande över betänkandet Förändrad assistentersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

5. Uppföljningsplan 2014-2016

6. Delårsbokslut per den 30 april 2014

7. Uppdrag 5/3 Redovisa arbetet med att få ner sjuktalen - muntligt

8. Inbjudan till granskning angående förslag till detaljplan för Blåklinten 16 samt del av Mariekälla 1:1 i Södertälje

9. Inbjudan till utställning angående förslag till detaljplan för Ekgården norra (del av Ekgården 1:1 m fl) i Södertälje

10. Ärendebalans

11. Nämnden informerar

12. Kontoret informerar

13. Meddelanden/anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

2014-04-24 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 24 april 2014. 

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Internkontrollplan för omsorgsnämnden 2014

5. Boendeplan inom omsorgerna 2015-2017

6. Kontaktpolitiker för omsorgsnämnden

7. Yttrande över kommunalbesvär i förvaltningsrätten mål nr 4290-14

8. Ekonomisk uppföljning

9. Ärendebalans

10. Nämnden informerar

11. Kontoret informerar

12. Meddelanden/anmälningsärenden

13. Delegeringsbeslut

14. Övriga frågor

2014-03-27 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 27 mars 2014.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Rapport om orsaker till kostnadsökningen inom omsorgsnämndens verksamheter samt redovisning av åtgärder

5. Revidering av delegeringsordning

6. Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

7. Förlängning av ordförandes ledighet

8. Nämnden informerar

9. Kontoret informerar

10. Meddelanden/anmälningsärenden

11. Delegeringsbeslut

12. Övriga frågor

2014-03-05 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 5 mars 2014 förutom ärende 14 b. som är under sekretess och inte är offentliga

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4 a. Redovisning av FoU-projekt, Genomförandepaln - Mål och mening - information

4 b. Förfrågan om upphandling enligt LOU – sekretess

5. Verksamhetsplan 2014

6. Årsbokslut 2013

7. Redovisning av ansökan avseende omvårdnadslyftet 2014 från socialstyrelsen för kompetensutveckling av personal som arbetar inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.

8. Biblioteksplan för Södertälje kommun

9. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun

10. Överenskommels om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner

11. Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentliga finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

12. Kvalitetsrapport 2013

13. Checklista för hållbar utveckling

14. Extra sammanträde för omsorgsnämnden den 27 mars 2014

15. Managementrapport

16. Ärendebalans

17. Nämnden informerar

18. Kontoret informerar

19. Meddelande/anmälningsärenden

20. Delegeringsbeslut

21. Övriga frågor

2014-01-27 expand_less expand_more

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 27 januari

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Utförare av hemtjänst i Södertälje kommun - förslag till ny modell

5. Revidering av riktlinjer inom omsorgerna - Utgår ur dagordningen

6. Yttrande över detaljplan för del av Ekeby 4:1, ny skola i Enhörna

7. Plansamråd angående förslag till detaljplan för Igelsta Gård

8. Övriga frågor