2017-04-20

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2017-04-20. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.Upprop

2.Protokollets justering

3.Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.Ekonomisk uppföljning

5.Processen framåt för upphandling

6.Revisorernas plan

7.Kontoret informerar

Beslutsärenden

8.Yttrande angående förslag till detaljplan för Bårstafältet

9.Ärendebalans

10.Nämnden informerar

11.Meddelanden/anmälningsärenden

12.Delegeringsbeslut

13.Övriga frågor