2018-08-30

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2018-08-30. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

Ärenden

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Nämnden informerar

5.     Kontoret informerar

6.     Demensstrategi

Beslutsärenden

7.   Ej verkställda beslut andra kvartalet 2018

8.   Yttrande över samordningsförbundets årsredovisning

9.   Yttrande över förvaltningens underlag till Mål & budget 2019 – 2021

10. Upphandling av LSS-boende

11. Anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor