2019-04-11

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 11 april förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller utdelas

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Information om avfallsplan

5. Nämnden informerar

6. Kontoret informerar

7. Patientsäkerhetsberättelse

8. Ekonomirapport

9. Ärendebalans

10. Anmälningsärenden

11. Delegeringsbeslut

12. Övriga frågor