2018-05-29

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Livsmedelsinspektioner, muntlig information

4. Arbeten med förorenad mark, muntllig information

5. Nyckeltal i länet, muntlig information

6. Aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030

7. Delårsrapport för miljönämnden per den 30 april 2018

8. Uppföljning av miljönämndens verksamhet januari-april 2018

9. Remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023

10. Remiss: Samråd om förslag till havsplan för Östersjön

11. Val av ombud till Mälarens vattenvårdsförbund

12. Övriga frågor

13. Ordföranden informerar

14. Kontorschefen informerar

15. Ärendebalans

16. Delegeringsbeslut

17. Meddelanden