2019-03-19

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om naturreserervat, muntlig information

4. Information om ny avfallsplan, muntlig information

5. Information om dagvatten, muntlig information

6. Information om vattenplanen, muntlig information

7. Information om livsmedelskontrollen, muntlig information

8. Miljöbokslut 2018 - miljönämndens uppföljning

9. Ändring av miljönämndens delegationsordning

10. Remiss angående granskning av detaljplan för del av kvarteret Löjan 20 med flera inom Mariekälla i Södertälje

11. Remiss angående samråd för ändring av del av detaljplan Glasberga sjöstad, etapp 2, södra delen (1431C), i Södertälje kommun

12. Delegation till handläggare i Nykvarns kommun

13. Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund

14. Ordföranden informerar

15. Kontorschefen informerar

16. Ärendebalans

17. Delegeringsbeslut

18. Meddelanden