2017-11-16

Här finns handlingar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Kultur- och fritidschefen informerar

6. Rapporter/nämnden informerar

7. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2018

8. Revidering och riktlinjer för föreningsbidrag

9. Reinvesteringar per november

10. Översyn av nämndreglemente

11. Åtgärdsplan för en budget i balans

12. Förstudie Jämställdhetens hus

13. Internkontroll - rapportering  av kommungemensamma rutiner där underlag tas fram av varje  nämnd

14. Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2018

 

15. Meddelanden - Anmälningsärenden

16. Delegationsbeslut

17. Övriga frågor