2017-12-14

Här finns handlingar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

5. Grafikens Hus, Verksamhetsplan 2018 - information

6. Delbetänkande, Barnkonventionen

7. Kultur- och fritidschefen informerar

8. Rapporter/Nämnden informerar

Beslutsärenden

9. Bokbuss - En förstudie

10. Biblioteksplan för Södertälje kommun 2018 - 2021

11. Meborgarförslag "Anlägg en discgolfbana vid Måsnaryd"

12. Planprogram för verksamhetsområde vid Södertälje Syd, del av Pershagen, fastigheterna Pershagen 1:4 och Bränninge gård, 1:1 inom Pershagen och Bränningen gård, Södertälje

13. Remiss, förslag till kuturstrategi för Stockholmsregionen

14. Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

15. Reinvesteringar per december

16. Meddelanden - Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Övriga frågor