2018-03-01

Här finns handlingar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 1 mars

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Kultur- och fritidschefen informerar

6. Rapporter/nämnden informerar

7. Årsbokslut 2017 för kultur- och fritidsnämnden

8. Bokbuss - en förstudie

9. Utveckling El Sistema, förstudie

10. Medborgarförslag angående Solspann/Hasiors hästar

11. Reinvesteringar per  mars

12. Personuppgiftsbiträde

13. Sommarlovs- och övriga skollovsaktiviteter

14. Fördelning av medel till Ung fritid

15. Granskning av förslag till detaljplan för del av Pyramiden 20

16. Meddelanden - Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Övriga frågor