2018-06-14

Här finns handlingar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 juni

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Kultur- och fritidschefen informerar

6. Rapporter/nämnden informerar

7. Hantering av skulder Assyriska FF och Syrianska FC, återremiss KFN 2018-05-30 § 53

8. Återremitterat remissvar angående motion "Plats för publika pianon i sommarstaden Södertälje", återremiss KDN 2018-05-30 § 61

9. Fördelning av medel till kultur- och jullovsaktiviteter 2018

10. Samverkan mellan idéburen sektor och kommunen

11. Meddelanden - Anmälningsärenden

12. Delegationsbeslut

13. Övriga frågor